Tính toán chi phí thuê tư vấn đấu thầu

.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Bùi Văn Phương (tỉnh Đắk Lắk) đặt câu hỏi như sau: Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu. 

Quy định này chỉ áp dụng với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện có đúng không?

Tôi muốn hỏi, đơn vị tôi thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng hay theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 7, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi phí quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện.

Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và các yếu tố khác.

Theo đó, đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu, việc xác định chi phí được thực hiện theo quy định nêu trên.

Nguồn: baodautu.vn